Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Krabi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔: อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

              ๑. พื้นที่ ชุมชน มีการบริหารจัดการ รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              ๒. ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแลรักษาและฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์

              ๓. แหล่งน้ำไม่เกิดมลพิษและมีคุณภาพดี

              ๔. เป็นเมืองสะอาด มีการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธี

              ๕. ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               ตัวชี้วัด

 (๑) จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีไม่ต่ำกว่า ๖๐ โครงการ (คำนวณจากค่าฐานปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ มีค่าเฉลี่ย ๖๐ โครงการ)

 (๒) พื้นที่ป่าหรือที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกและมีการจับกุม ได้รับการฟื้นฟูร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ป่าหรือที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกและมีการจับกุม

 (๓) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด (คำนวณจากค่าฐานปี ๒๕๕๘ มีค่าร้อยละ ๘๐)

 (๔) คุณภาพของแหล่งน้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี

      (๕) จำนวนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาทั้งจังหวัด ไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิจกรรม (คำนวณจากค่าฐานปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ มีค่าเฉลี่ย ๒๕ กิจกรรม)

แนวทางการพัฒนา

 1. คุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูพื้นที่ป่า และป่าอนุรักษ์
 2. ป้องกันและควบคุมการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
 3. พัฒนาระบบบำบัดมลพิษที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอ
 4. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 5. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยคำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. บำบัดรักษา ดูแลทรัพยากรแหล่งน้ำของจังหวัด
 7. สร้างจิตสำนึกของประชาชน ไม่ให้ทำลายและมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 8. ส่งเสริมกิจกรรม CSR ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบูรณาการเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ กับแผนพัฒนาระดับชาติ

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ได้บูรณาการและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด
และกลยุทธ์ กับนโยบายระดับชาติ และความต้องการและบริบทของพื้นที่จังหวัดเพื่อให้การพัฒนาจังหวัดตอบสนองนโยบายระดับชาติ บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

 1. นโยบายรัฐบาล
 2. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ของภาคใต้ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ความต้องการของประชาชนจังหวัดกระบี่ ศักยภาพของพื้นที่ที่ควรส่งเสริม การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นของทุกภาคส่วน