Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Krabi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกระบี่

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกระบี่

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖๔

      ๑) เป้าหมายการพัฒนา : “เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน
สังคมน่าอยู่มีการปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง”

 

      ๒) วัตถุประสงค์   :

                (๑) พัฒนาจังหวัดกระบี่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติเชื่อมโยงกับ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์

                (๒) เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ (ภาคการท่องเที่ยว,ภาคเกษตรอุตสาหกรรม,ประมง ,ปศุสัตว์,พืชอาหารและอาหาร) ของจังหวัดให้มีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                (๓) พัฒนาคนให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ คุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                (๔) ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

     

      3) ตัวชี้วัด  :

              (1)  อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

              (2)  ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกินร้อยละ ๔.๗  (คำนวณจากค่าฐานปี ๒๕๕๘ มีค่าร้อยละ ๔.๗)

              (3) อัตราการว่างงาน ต่ำกว่าร้อยละ 1.5