Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Krabi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ภารกิจ

ภารกิจ

  1. จัดทำแผนจัดการ  และปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัด รวมทั้งติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด
  2. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน  กฎหมายว่าด้วยสวนป่า  กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์  กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. เฝ้าระวัง  ตรวจสอบ  กำกับ  ดูแล  ส่งเสริม  เผยแพร่  บำรุงรักษาระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด
  4. ประสานจัดทำแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. กำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล  และกิจการประปา
  6. ส่งเสริม  เผยแพร่  และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด  ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง