Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Krabi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

30 มี.ค. 64

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564

30 มี.ค. 64

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564

30 มี.ค. 64

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
23 ธ.ค. 63

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

2 พ.ย. 63

แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ระเบียบกรมป่าไม้ (ว่าด้วยการแจ้ง การออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ การเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจ้ง บัญชีแสดงรายการไม้...พ.ศ. 2563)

2 พ.ย. 63

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแจ้ง การออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ การเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจ้ง บัญชีแสดงรายการไม้ ....พ.ศ. 2563

2 พ.ย. 63

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการโอนทะเบียนสวนป่าและการสิ้นสุดลง ของหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

15 ต.ค. 63

พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 5.42 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 28 รายการ
1 2 3 4 > >>