Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

Krabi Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

15 ต.ค. 63

พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 5.42 Mb ดาวน์โหลด: 2921 ครั้ง
15 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

15 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด: 2922 ครั้ง
15 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520

20 เม.ย. 63

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ษ. 2563

20 เม.ย. 63

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้าง สวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563

20 เม.ย. 63

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าส

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.44 Mb ดาวน์โหลด: 2921 ครั้ง
3 ม.ค. 63

แนวทาง การสร้างความเข้มแข็ง "บวร" ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวนทั้งหมด 21 รายการ
1 2 3 >