Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

Krabi Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

24 เม.ย. 61

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

30 พ.ย. 60

สัญญาประชาคม

31 ต.ค. 60

แผนควบคุมมลพิษ

ประเภทไฟล์: .zip ขนาดไฟล์ : 3.25 Mb ดาวน์โหลด: 417 ครั้ง
27 ต.ค. 60

ผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 1.50 Mb ดาวน์โหลด: 170 ครั้ง
12 ก.ย. 60

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 160 ครั้ง
31 ส.ค. 60

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

8 ส.ค. 60

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประเภทไฟล์: .zip ขนาดไฟล์ : 30.49 Mb ดาวน์โหลด: 189 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 7 รายการ
1