Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Krabi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แบบฟอร์มให้บริการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

3 พ.ค. 65

คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลการปลูกไม้เศรษฐกิจ

1 มี.ค. 65

หนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง การตัดและนำเคลื่อนที่ไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินสำหรับซื้อขายเป็นรายน้ำหนัก/ปริมาตร

1 มี.ค. 65

คำแนะนำในการจัดทำหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง การตัดและนำเคลื่อนที่ไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินสำหรับซื้อขายเป็นน้ำหนัก/ปริมาตร

1 มี.ค. 65

หนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง การตัดและนำเคลื่อนที่ไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินสำหรับซื้อขายเป็นรายต้น/ท่อน

1 มี.ค. 65

คำแนะนำในการจัดทำหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง การตัดและนำเคลื่อนที่ไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินสำหรับซื้อขายเป็นรายต้น/ท่อน

7 พ.ค. 63

คู่มือการให้บริการด้านการอนุญาต "งานอุตสาหรรมไม้ 4 ประเภท"

7 พ.ค. 63

คู่มือการให้บริการด้านการอนุญาต "การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า"

7 พ.ค. 63

คู่มือการให้บริการด้านการอนุญาต "งานขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้"

จำนวนทั้งหมด 18 รายการ
1 2 3 >