Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Krabi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ต่อต้านทุจริต

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายภัตติพงศ์ สุนทรวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพนมเบญจา

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายภัตติพงศ์ สุนทรวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพนมเบญจา

      วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายภัตติพงศ์ สุนทรวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป้นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติสำคัญ ดังนี้

1.พิจารณาจัดทำ Action Plan และให้ความเห้นชอบพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ชุดสุดท้ายของจังหวัด จำนวน 9 ป่าและในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1 แปลง

2.เห็นชอบร่างคำสั่งจังหวัดระบี่ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดที่ดิน ฉบับใหม่

3.เห็นชอบขอบเขตพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลง NO 603

4.เห็นชอบการปรับเปลี่ยนผังแปลงที่ดิน รายแปลงบริษัท เขาพนมแพลนเตชั่น จำกัด ท้องที่ ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

 

แกลเลอรี่